Darmowa dostawa od 399 zł

PLN EUR

Darmowa dostawa

REGULAMIN PROMOCJI

„DARMOWA DOSTAWA od 399 zł”

(dalej: „Promocja”)

 

1. Organizatorem Promocji jest TIFANNI butik Patryk Buczkowski z siedzibą w Opole ul. Książęca 7 , NIP 7772341880 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji j.w. 

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Darmowa dostawa”.

3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w internetowym sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem: https://tifannibutik.pl ( dalej: „E-sklep”) i dotyczy zakupów z przedpłatą.

4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6. Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są na stronie internetowej E-sklepu.

7. Promocja trwa od dnia 05.05.2022 roku (dalej. „Czas trwania Promocji”). Organizator poinformuje o zakończeniu Promocji na minimum jeden (1) dzień przed jej zakończeniem poprzez informację na stronie E-sklep. Dla oceny czy zamówienie zostało złożone w Czasie trwania Promocji ma znaczenie data i godzina wysłania zamówienia na serwer E-sklepu.

8. Promocja polega na tym, że każdy klient E-sklepu, który w Czasie trwania Promocji złoży zamówienie na produkty dostępne w E-sklepie o wartości minimum 399,00 ( trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) (brutto) (dotyczy wartości zamówionych produktów, bez kosztów dostawy) („Zamówienie”) uprawniony będzie do uzyskania automatycznie naliczanego rabatu na koszty dostawy produktów nabywanych w ramach Zamówienia, w wysokości 100% kosztów dostawy.

9. Organizator wskazuje, że w Czasie trwania Promocji, może czasowo (na podstawie odrębnych regulaminów promocji) obniżać minimalną wartość zamówienia, od której zależy możliwość uzyskania rabatu, o którym mowa w pkt 8 powyżej – będzie to odrębna, czasowa Promocja i w czasie, w którym będzie ona obowiązywać, nie będzie obowiązywać niniejsza Promocja – z uwagi na mniej korzystne warunki przyznawania rabatu, o którym mowa w pkt 8 powyżej.

10. Promocja łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz wyprzedażą w E-sklepie, z zastrzeżeniem, że aby skorzystać z Promocji to pomimo promocji, rabatów oraz wyprzedaży muszą zostać spełnione przesłanki określone w pkt 8 powyżej.

11. Jeżeli klient dokona częściowego odstąpienia od umowy (zwraca część z zakupionych towarów), umowę na zwracane towary w świetle prawa uznaje się za niezawartą. Umowa zawarta jest wtedy wyłącznie na produkty, które ostatecznie pozostały u klienta. W związku z tym, jeśli ostateczna umowa zostaje zawarta na kwotę mniejszą niż 399 zł (klient nie spełnia warunków Promocji), Organizator ma prawo do potrącenia kosztu wybranej przez klienta formy wysyłki z kwoty zwracanej klientowi za towary, od których zakupu odstąpił.

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.

13. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.

14. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: kontakt@tifannibutik.pl

15. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.

16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest TIFANNI BUTIK Patryk Buczkowski ul. Książęca 7  45-580 Opole

17. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).

18. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@tifannibutik.pl

19. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

20. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.

21. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

22. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.